گروه تورهای نوین برگزار کننده تورهای خارجی و داخلی در 30 استان کشور

مسیرهای پروازیمسیرهای پروازی

مسیرهای پروازی
نام شرکت های هواپیمایی پرواز ترمینال 1 ترمینال 2 ترمینال 4 ترمینال 6
کیش ایر کیش ایر پرواز ورودی   ******* پرواز ورودی دارد  *******   *******
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد   *******   *******   *******
زاگرس زاگرس پرواز ورودی  *******  پرواز خروجی دارد   *******   *******
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  *******    *******  ******* 
آتا آتا پرواز ورودی   ******* پرواز ورودی دارد   *******  ******* 
پرواز خروجی  *******  پرواز خروجی دارد   *******   *******
قشم ایر قشم ایر پرواز ورودی   ******* پرواز ورودی دارد   *******  ******* 
پرواز خروجی  *******  پرواز خروجی دارد   *******  ******* 
معراج معراج پرواز ورودی   ******* پرواز ورودی دارد   *******  ******* 
پرواز خروجی   ******* پرواز خروجی دارد   *******  ******* 
نفت کارون پرواز ورودی   ******* پرواز ورودی دارد   *******  ******* 
پرواز خروجی  *******  پرواز خروجی دارد  *******   ******* 
ایران ایر ایران ایر پرواز ورودی  *******  پرواز ورودی دارد  *******   ******* 
پرواز خروجی   ******* پرواز خروجی دارد  *******    *******
ایران ایر تور ایران ایر تور پرواز ورودی   ******* پرواز ورودی دارد  *******   ******* 
پرواز خروجی  *******  پرواز خروجی دارد   *******   *******
آسمان آسمان پرواز ورودی   *******  *******    ******* پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******   ******* پرواز خروجی دارد  ******* 
ماهان ماهان پرواز ورودی   *******  *******   *******  پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******  *******  پرواز خروجی دارد   *******
تابان تابان پرواز ورودی   *******  *******   *******  پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******  *******  پرواز خروجی دارد   *******
کاسپین کاسپین پرواز ورودی   *******  *******    پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******  *******  پرواز خروجی دارد  ******* 
اترک اترک پرواز ورودی   *******  *******   *******  پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******   ******* پرواز خروجی دارد   *******
سپهران پویا پرواز ورودی  *******    *******  *******  پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی  *******   *******  پرواز خروجی دارد  ******* 
             

ساها پرواز ورودی   *******   *******  *******  پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******   ******* پرواز خروجی دارد  ******* 
سپهران سپهران پرواز ورودی   *******  *******   *******  پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی   *******  *******  پرواز خروجی دارد  ******* 
پویا وارش پرواز ورودی   ******* پرواز خروجی دارد   *******  ******* 
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد   *******   *******  *******